โรงเรียนวัดควนศรี

หมู่ที่ 8 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-267313

นางพัชรภรณ์ แสนภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดควนศรี

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดควนศรี

โรงเรียนวัดควนศรีก่อตั้งเมื่อปี 2453 โดยขุนนาสารสาทร กำนันตำบลนาสาร ได้ร่วมกับพระอธิการอรรถ เจ้าอาวาสวัดควนศรี ได้ร่วมก่อตั้งอาคารเรียนชั่วคราวใช้ชื่อว่า โรงเรียนกลิ่นประดิษฐ์บำรุงผล พ.ศ.2466 พระพิชัยเดชะ นายอำเภอบ้านนาสารได้ยกที่ดินจำนวน 2 ไร่ให้กับโรงเรียนและได้เลื่อนเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลพรุพี ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนวัดควนศณี

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและประกันคุณภาพการศึกษา นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ มีทักษะในการดำเนินชีวิตโดยใข้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม มีความเป็นไทย ภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูมีคุณภาพจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดดการเรียนการสอนมีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และ มีระบบคุณธรรมนำบริหาร นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใข้ในการบริหาร จัดการ สร้างโอกาสดูแลตัวเองช่วยเหลือนักเรียน บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

พันธกิจ

1. การจัดการศึกษาสนองนโยบายรัฐบาลโดยความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

2. จัดระบบการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

3. พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

4. สร้างระบบคุณธรรมสู่การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนดี เก่ง มีความสุข

นโยบายเป้าประสงค์

1. ผู้เรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัตลักษณ์

ส่งเสริมความเป็นไทย มารยาทไทย การไหว้

เอกลักษณ์

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

ปรัชญาโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา อ่านว่า นัตถิ ปัญญาสะมา อาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

คำขวัญประจำโรงเรียน

มีคุณธรรม นำพัฒนาวิชาการ ผสานชุมชน เน้นผ

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์