โรงเรียนวัดควนศรี

หมู่ที่ 8 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-267313

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนศรี

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
3
3
6
1
อนุบาล 2
4
3
7
1
อนุบาล 3
5
2
7
1
รวม อนุบาล
12
8
20
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
4
2
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
7
14
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
4
3
7
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
3
4
7
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
5
4
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
4
6
10
1
รวมประถม
27
26
53
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
34
73
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564