โรงเรียนวัดควนศรี

หมู่ที่ 8 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
โทรศัพท์ : 077-267313

ข้อมูลบุคคลากร

 

นางพัชรภรณ์ แสนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นายบัญชา โกละกะ ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางนัยนา จันทร์ศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวณัฐวรา ทิพย์นุรักษ์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวญาณวรรณ ธรฤทธิ์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวณัฐธิดา ตรีพันธ์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวยุพดี บุรีจันทร์ ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอรทัย เพชรเชนทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
ว่าที่รต.หญิงนันท์ชนก มากะพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด

วันที่ 5 มกราคม 2567 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เผยแพร่ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รักษ์ทัศนศิลป์สู่การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวแบบบูรณาการ Management of visual arts learning to integrated white school Development ณ โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ , โรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนบ้านหมอนสูงประชาสรรค์ โดยมีคณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 13 เดือน มกราคม 2567 นักเรียนโรงเรียนบ้านพระปรางค์ได้ร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” จัดโดยเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชชาที่ 1 (พระยาลิไท) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ทำการแสดงเต้นเพลงลูกเสือต้านยาเสพติด