โรงเรียนวัดควนศรี

หมู่ที่ 8 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-267313

บุคคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นางพัชรภรณ์ แสนภักดี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

  กลุ่มสาระ ฯ : –


  นายบัญชา โกละกะ
  ครู ชำนาญการพิเศษ

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


  นางนัยนา จันทร์ศิริ
  ครู ชำนาญการพิเศษ

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


  นางสาวณัฐวรา ทิพย์นุรักษ์
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


  นางสาวญาณวรรณ ธรฤทธิ์
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


  นางสาวณัฐธิดา ตรีพันธ์
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


  นางสาววิภารัตน์ สุทธิ
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


  ว่าที่รต.หญิงนันท์ชนก มากะพันธุ์
  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  กลุ่มสาระ ฯ : –


  นายอรรถพล ชูชาติ
  ครูอัตราจ้าง

  นางนัจรี จรรยา
  ครูพี่เลี้ยง