โรงเรียนวัดควนศรี

หมู่ที่ 8 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-267313

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดควนศรี

อาคารเรียน
อาคารประสบภัย
ปีที่สร้าง 2505
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2523
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2533